Autentificare notarială


Înscrisul autentic notarial este cel întocmit și autentificat de către notarul public, ori de către personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, în forma și în condițiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995 a Notarilor Publici și a Activității Notariale.

Autentificarea înscrisului de către notar se face cu respectarea următoarei proceduri:

 • stabilirea identităţii părţilor în condiţiile art. 85;

 • exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinutul actului;

 • semnătura acestora şi data înscrisului.

Părţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică, cu excepţiile prevăzute de lege. În această situaţie, notarul public operează o verificare în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora.

Pentru a lua consimţământul părţilor, după citirea actului, notarul public le va întreba dacă au înţeles conţinutul acestuia şi dacă cele cuprinse în act exprimă voinţa lor. Exteriorizarea consimţământului se materializează prin semnătură.

Legat de modalitatea de întocmire a actului autentic notarial, acesta se întocmește într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public.

Exemplarul original al înscrisului autentificat, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acest înscris, se semnează în faţa notarului public de către părţi sau de către reprezentanţii lor.

Părţile vor primi un duplicat de pe actul original. Duplicatul actului notarial are forţa probantă prevăzută de lege ca şi originalul actului.

Înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către notarul care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii. Declaraţiile părţilor cuprinse în înscrisul autentic notarial fac dovada, până la proba contrară, atât între părţi, cât şi faţă de oricare alte persoane.

În lista de mai jos sunt prezentate actele autentificate în mod frecvent.

Contracte

 • Contract de comodat;

 • Antecontract de vânzare;

 • Contract de vânzare/cumpărare;

 • Contract de ipotecă;

Procuri

 • Procură succesiune;

 • Procură de vanzare;

 • Procură depunere declarații on-line;

 • Procură obținere cazier judiciar sau fiscal;

Declarații

 • Declarație îndeplinire condiții legale pentru asociat și/sau administrator;

 • Declarație acceptare sau renunțare succesiune;

 • Declarație "Prima casă";

 • Declarație TVA;

 • Declarație preschimbare permis de conducere;

Liberalități

 • Testament;

 • Contract de donație.

Dreptul familiei

 • Convenții matrimoniale
Se încarcă